#IPPTV #megakosciol

[English version below]

Rozwój Bożego świadectwa przez Internet daje owoc w postaci powołania pierwszej grupy biblijnej w Stanach Zjednoczonych – Chicago. Żartobliwie mówi się, że to drugie co do wielkości polskie miasto 😉 Szukamy teraz amerykańskiego, biblijnego kościoła, który by chciał podjąć współpracę w sprawie misji do Polaków w Chicago. Polacy są jedną z mniej zewangelizowanych grup etnicznych w USA, ze względu na dominację katolicyzmu i tradycyjne, choć fałszywe, łączenie polskiego patriotyzmu z tą religią.

W dziedzinie politycznej podjęliśmy akcję wystosowania Petycji do Rządu USA o międzynarodowe śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010. Głównym powodem jest to, że nasz rząd, którego nadal fundamentem jest kompromis z rosyjskimi komunistami okupującymi Polskę po 1944 roku, praktycznie zrezygnował z dochodzenia prawdy o Smoleńsku. #PetycjaSmolenskaDoTrumpa Dlatego też apel obywatelski o międzynarodowe śledztwo w sprawie tej zbrodni. Mamy już ponad 50 000 podpisów, ale borykamy się z wieloma atakami. Pod koniec kwietnia nasza petycja nagle zniknęła ze strony Białego Domu, następnego dnia została odblokowana. Mamy prawo przypuszczać, że petycja była przedmiotem ataków hakerskich, ponieważ obserwujemy ogromne, nawet kilkutysięczne, różnice w liczbie podpisów pomiędzy poszczególnymi godzinami zbiórki. Ze względu na to, że Petycja wyszła z biblijnego środowiska (Partia Ruch 11 Listopada) informacja o niej jest powszechnie przemilczana, zarówno przed media państwowe jak i prywatne. Informacje o Petycji mamy w kilkunastu językach, które znajdziecie na naszej stronie: ruch11listopada.pl

Prosimy Was o modlitwę i rozsyłanie znajomym Petycji: https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-donald-trump-calling-international-investigation-smolensk-plane-crash-april-10th-2010

Pozostało nam niewiele czasu (do 13 maja potrzebujemy zebrać 100 000 podpisów, by Petycja trafiła do Prezydenta Donalda Trumpa), ale publicznie modlimy się w naszej telewizji, by sprawa tej Petycji oddała chwałę Jezusowi. Już dziś dała jasną polaryzację polskich patriotów, dla kogo ważniejszy jest prawdziwy Bóg i Ojczyzna, a dla kogo ludzka organizacja rzymsko-katolicka.

Prezes „John Birch Society”, Arthur Thompson, napisał kolejny piękny artykuł o Polsce, zachęcający Amerykanów do wsparcia Polaków i podpisania petycji smoleńskiej. Polskie tłumaczenie: https://idzpodprad.pl/historia/los-polski-wedlug-amerykanskich-konserwatystow/

Nasz drugi kanał na YouTube został zablokowany (pozbawiony możliwości transmitowania na żywo). Musieliśmy przenieść się na kolejny, trzeci: youtube.com/megakosciol

#IPPTV #megakosciol

Nasza ekipa #IPPTV, jako jedyna telewizja na świecie nagrała wystąpienie chińskiego Pastora Boba Fu w Parlamencie Europejskim, który ostrzegał przed komunizmem, brakiem wolności słowa i religii w swojej Ojczyźnie. Była jeszcze telewizja z Tajwanu, która zrobiła tylko krótką relację. Niestety nasza telewizja nie uzyskała oficjalnej akredytacji, co uznajemy za przejaw dyskryminacji już na poziomie Unii Europejskiej. Do Parlamentu Europejskiego weszliśmy w sposób awaryjny na specjalne zaproszenie posła Basa Beldera z Politycznej Partii Protestantów.

Dla naszych widzów anglojęzycznych polecamy nowe programy Make Poland Great Again:

– dyskusję z amerykańskimi vlogerkami na temat zagrożenia ze strony Rosji, mieliśmy tutaj całkowitą różnicę zdań: https://youtu.be/m2_ut0lqh5M

– prezentację historii oręża polskiego „Husaria”: https://youtu.be/cdB8QRad3qE

– „Co się wydarzyło w Smoleńsku w 2010? Petycja Polaków do Prezydenta Trumpa o międzynarodowe śledztwo” – program z udziałem potomka oficera zamordowanego w Katyniu: https://youtu.be/pL2CNiNGMXw

Sprawy do modlitwy:

– Aby wykłady profesora Terry’ego Mortensona, które są już w pełni skompletowane w Internecie rozchodziły się szerokim echem w Polsce.

– Błogosławieństwo dla grup biblijnych naszego kościoła w Polsce i zagranicą.

– O mądrość do dalszych planów kościoła w Lublinie, jesteśmy blisko strategicznej decyzji co do przyszłego miejsca spotkań.

– Zjazd Chrześcijan podsumowujący pierwszy rok naszych comiesięcznych szkoleń grup biblijnych spoza Lublina.

– Coroczny Zjazd Klubów Idź Pod Prąd. Tym razem zaprosiliśmy gościa z RPA przedstawiającego dyskryminację i zagładę białych mieszkańców RPA.

– Prosimy o modlitwę o bezpieczeństwo Pastora i ekipy telewizyjnej, ponieważ wydarzył się kolejny atak na samochód Pastora.

Pozdrawiam
Pastor Paweł Chojecki

#IPPTV #megakosciol

—————————————————————————————————

NEWSLETTER MEGACHURCH APRIL 2018

Spreading God’s truth over the Internet has brought fruit in the Unites States of America: a new Bible group has been started in Chicago. The city is jokingly said to be the second largest Polish city. We’re currently looking for a biblical American church that would like to cooperate in the mission to the Poles living in Chicago. Poles are one of the least evangelized ethnic groups in the USA which is the result of the dominance of catholicism and the traditional, though false, linking Polish patriotism with that religion.

Speaking politically, we started a petition to the US Government calling for an international investigation into the Smolensk plane crash on April 10 2010. We had to take action as the Polish government, whose fundamental policy is a compromise with Russian communists occupying Poland since 1944, practically gave up searching for truth in that matter. Hence our appeal for an international investigation into this crime. So far we’ve collected over 50,000 signatures but we’re dealing with numerous attacks. At the end of April the petition disappeared from the White House website and reappeared on the next day. We have the right to believe that the petition has been subject to hacking attacks as we’ve observed huge, reaching several thousand, changes in the numbers of the collected signatures and those happening within hours. As the petition was started in biblical circles (the November 11 Movement), its existence has been silenced by both state-owned and private media. You can find the text of the petition translated into several languages on our website: www.ruch11listopada.pl.

Please pray for the petition and send it to your friends: https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-donald-trump-calling-international-investigation-smolensk-plane-crash-april-10th-2010

There is only little time left – we need to collect 100,000 signatures before May 13 so that the petition could reach President Donald Trump. We keep praying on our TV channel publicly so that the case of the petition gave glory to Jesus. It has already divided Polish patriots into those who value God and those to whom the Roman Catholic organization matters most.

The CEO of the John Birch Society wrote another beautiful article about Poland and encouraged Americans to support Poles and sign the Smolensk petition: https://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/28762-title-to-come

Our second YouTube channel has been blocked and we can’t broadcast live on it. We’ve had to move to yet another channel: youtube.com/megakosciol

Our team was the only one in the world to record the speech made by the Chinese pastor Bob Fu in the European Parliament. Pastor Bob Fu warned against communism and the violation of the free speech and freedom of religion in his country. There were reporters from Taiwan who only made a short report. Unfortunately, our team hadn’t been given accreditation which we perceive as a proof of discriminating us, this time on the European Union level. We managed to get into the premises of the Parliament in an emergency-like way: we were invited by the MP Bas Belder (the Reformed Political Party)

To our English-speaking viewers we recommend new programmes on the Make Poland Great Again channel:

– a chat with American vloggers on the threat coming from Russia (we differed substantially on the matter): https://youtu.be/m2_ut0lqh5M

– a presentation of the Polish historical arms „Polish winged cavalry – Hussars”: https://youtu.be/cdB8QRad3qE

– „What happened in Smolensk in 2010” – a Poles’ petition to President Donald Trump for an international investigation. The programme features a descendant of a Polish army officer murdered in Katyn: https://youtu.be/pL2CNiNGMXw

Prayer matters:

– Pray for the popularity of Professor Terry Mortenson’s lectures in Poland. We’ve managed to publish all of them on our channel.

– Pray for God’s blessing for our Bible groups in Poland and abroad.

– Pray for the wisdom we need to plan the future of our church in Lublin. We’re about to make a vital decision concerning the future venue for our church meetings.

– Pray for the Christian meeting during which we’re going to summarize our monthly workshops for the groups outside of Lublin.

– Pray for the annual meeting for the Go Against the Tide clubs. This time our special guest will be from the RSA and will tell us about the discrimination against whites and their extermination in that country.

– Pray for the safety of our pastor and the TV crew. Pastor’s car has been the aim of an attack again.

Thank you for your great support in prayers.

With best regards,

 
Paweł Chojecki 
 
Pastor of The Church of The New Covenant in Lublin
Go Against the Tide Magazine and TV, Editor-in-Chief
#IPPTV #megakosciol #Megachurch