#IPPTV #megakosciol

[English version below]

Rozpoczęliśmy wiosenno-letni sezon chrztów. Znowu ponad 20 osób złożyło świadectwo zbawczej wiary z Jezusa Chrystusa i przyjęło chrzest wodny. Miało to miejsce na zakończenie IV Zjazdu Klubów Idź Pod Prąd. Tym razem Zjazd był czterodniowy i odbywał się w naszej siedzibie. Wzięło w nim udział ponad 200 osób, jeden z uczestników przyjechał aż z Calgary w Kanadzie. W sobotę wieczór wybraliśmy się do ruin zamku w Janowcu niedaleko Lublina. Zamek ten w czasie Złotego XVI Wieku, gdy do Polski dotarła reformacja, należał do Firlejów, jednego z największych polskich rodów protestanckich. W ruinach protestanckiej kaplicy zamkowej urządziliśmy koncert piosenek chrześcijańskich. Prawdopodobnie po raz pierwszy od około 400 lat znowu biblijni chrześcijanie chwalili w tym miejscu Boga. Przed zamkiem zorganizowaliśmy pokaz rycerski, także z udziałem kawalerii na koniach. Impreza zgromadziła kilkaset osób i mieliśmy okazję promować naszą telewizję.

Na początku miesiąca odbył się Zjazd Chrześcijan podsumowujący pierwszy rok naszych comiesięcznych szkoleń grup biblijnych spoza Lublina. Temat główny dotyczył przywództwa i dyscypliny w kościele. Prosimy o modlitwę za przywódców grup biblijnych naszego kościoła w Polsce i za granicą.

13 maja zakończyła się zbiórka podpisów pod petycją Partii Ruch 11 Listopada do Prezydenta Donalda Trumpa o międzynarodowe śledztwo smoleńskie. Zebraliśmy ponad 99 000 podpisów, zatem nie osiągnęliśmy wymaganych 100 000, jednak następnego dnia po zakończeniu petycji w amerykańskim Observerze ukazał się obszerny artykuł profesora Johna Schindlera, który powielał tezy naszej petycji: http://observer.com/2018/05/evidence-shows-russia-had-role-in-smolensk-crash-killed-kaczynski/amp/?__twitter_impression=true

Fragmenty artykułu po polsku: http://ruch11listopada.pl/aktualnosci/sukces-smolenskiej-petycji-do-trumpa-usa-podjely-temat/

Następnie Prezydent RP wspomniał Smoleńsk podczas rady ONZ. Mamy więc satysfakcję, że przyczyniliśmy się do upomnienia się o prawdę o katastrofie smoleńskiej. Dziękujemy Wam za pomoc w zbiórce podpisów! Brytyjczyk polskiego pochodzenia nakręcił fabularny thriller pt. “Katyń. Ostatni świadek”. Film przedstawia historię Rosjanina, który znał prawdę o morderstwie dziesiątek tysięcy polskich jeńców dokonanym przez Stalina i jego agentów oraz opowiada o tym, na jakie trudności napotkało pokazanie prawdy o tej zbrodni na Zachodzie. W tej historii jest wiele podobieństw do sprawy katastrofy smoleńskiej w 2010. W tej chwili film jest dostępny w USA na VOD oraz na DVD na amazon.com. Gorąco zachęcamy Was do obejrzenia tego filmu!

Nagraliśmy nowy program Make Poland Great Again “Dlaczego Polacy kochają Amerykę?”: https://youtu.be/gAdcTansmKk
Według najnowszych badań Polacy na tle innych krajów europejskich mają najbardziej pozytywną postawę wobec USA.

Wykłady profesora Terry’ego Mortensona z Answers in Genesis wydaliśmy na płytach DVD wraz z jego świadectwem nawrócenia, które usłyszeliśmy na Konferencji Kreacjonistycznej w Lublinie.

Mamy przywilej dystrybuować w Polsce film „Genesis. Raj utracony”, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych widzów. Zamówiliśmy już drugą transzę płyt.

Syn pastora Pawła Chojeckiego, Tymoteusz, obronił doktorat z matematyki. To pierwszy doktor wychowany w środowisku Idź Pod Prąd!

Sprawy do modlitwy:

– O Dzień Prawdy o komunistycznych Chinach w Londynie z udziałem chrześcijan z Chin organizowany przez Klub Idź Pod Prąd.

– Wraz z naszymi sukcesami wzmagają się różne ataki na nas (kłamstwa w Internecie, próby skłócenia nas czy rozbicia). Prosimy o mądrość i rozeznanie w trudnych sytuacjach.

Pozdrawiam serdecznie

Paweł Chojecki

 

#IPPTV #megakosciol

We started the spring-summer ‘baptism season’. Yet another 20 Christians bore their testimonies about their saving faith in Jesus Christ and were baptized. The baptisms took place at the end of the 4th Meeting of the Go Against the Tide Clubs, which this time lasted four days and was held at our conference centre in Lublin. Over 200 participants took part in the meeting, one of them arriving from as far as Calgary, Canada. On Saturday evening we all went to the ruins of the Janowiec castle near Lublin. During the Golden Age, when protestant Reformation reached Poland, the castle belonged to the Firlejs family, one of the most known Polish protestant families. In the ruins of the protestant chapel we had a concert of Christian songs. It was probably for the first time since 1600s that Bible-believing Christians praised God there. We also organized a 16th-century historical re-enactment that attracted a few hundred people who heard about our television.

At the beginning of May we organized another Christian Meeting whose aim was to sum up our monthly workshops to date. The main topic of the meeting was leadership and discipline in the church. Please pray for the leaders of our Bible groups in Poland and abroad.

May 13th marked the end of collecting signatures for a November 11 Movement’s petition to Donald Trump for an international investigation into the Smolensk catastrophe. We managed to collect 99,000 signatures so we fell short of the required 100,000. However, the very next day the American Observer published an in-depth article by Professor John Schindler, which actually repeated the text of our petition: http://observer.com/2018/05/evidence-shows-russia-had-role-in-smolensk-crash-killed-kaczynski/amp/?__twitter_impression=true

After that the Polish President mentioned the Smolensk case in the UN Security Council. We’ve got satisfaction then that we helped in demanding the truth about Smolensk again. Thank you for your help in collecting the signatures for the petition.

A British director of Polish origin made a thriller titled ‘The Last Witness’. It tells a story of a Russian who, knowing the truth about the murder of thousands of Polish POWs committed by Stalin and his agents, found it very difficult to show the truth to people living in the West. There are lots of similarities between the plot of the movie and the Smolensk catastrophe of 2010. The film might be watched on the VOD platform in the USA and the DVD is available at amazon.com. You really should watch the movie.

We made another Make Poland Great Again programme titled ‘Why do the Poles love America?’: https://youtu.be/gAdcTansmKk According to the newest survey Polish people have the most positive attitude to the USA among European countries.

We recorded DVDs with Professor Terry Mortenson’s lectures and his Christian testimony. Professor Mortenson represented the Answers in Genesis organization at the Creation Conference in Lublin.

We have the privilege to be distribute in Poland the movie ‘Genesis – Paradise Lost’. It’s proven to be very popular with our viewers and we’ve already had to order another batch of the DVDs.

Pastor Paweł Chojecki’s son gained a doctorate in maths. It’s the first Doctor that has been brought up in the Go Against the Tide circles!

Prayer matters

– ‘Day of Truth About China’ in London with Chinese Christians as guests is being organized by the London Go Against the Tide Club

– Along with the successes we’re experiencing all sorts of attacks on us such as lies spread on the Internet, attempts at setting us at variance with each other or even shattering our unity. Please pray for wisdom for us and so that we had deep insight into the difficult situations.