#IPPTV #Megakosciol

[English version below]

NEWSLETTER MEGAKOŚCIOŁA CZERWIEC/LIPIEC 2018

W tym miesiącu kontynuowaliśmy żniwa na przygotowanych przez Boga wśród Polaków duchowych polach (Jan. 4:35). Powstały dwa kolejne zalążki kościołów, w tym kolejny poza Polską – w Londynie. Łącznie pracujemy już z 20 grupami biblijnymi (church-planting groups). Niektóre są bardzo małe, mają po 2-3 osoby, ale kilka jest powyżej 10 osób, a największa (Gdynia-Gdańsk) liczy prawie 30 osób! Ochrzciliśmy w tym roku już 45 nowych uczniów Chrystusa. W czerwcu pierwszy chrzest miał miejsce w Londynie (6 osób). Pastor Paweł Chojecki wraz z grupą misyjną odbył podróż do 6 miejsc, w których zakładamy kościoły. Owocem była wzajemna zachęta. Wielu młodych wierzących po raz pierwszy miało okazję na żywo wielbić Boga śpiewem i modlitwą w większej grupie chrześcijan. W trakcie podróży 12 osób przyjęło chrzest! Od razu spotkało się to z żywą reakcją w ich środowisku, dlatego prosimy o modlitwę o nowych żołnierzy Chrystusa, by dalej odważnie trwali przy Jezusie. Jedno z małżeństw, które w zeszłym roku nawróciło się, ma marzenie, by w swoim gospodarstwie zrobić ośrodek na zjazdy i obozy chrześcijańskie na około 100 osób. Już rozpoczęli jego realizację, możecie się modlić o błogosławieństwo finansowe i duchowe dla tego projektu. Pomysł bardzo pasuje do planów Megakościoła, ponieważ Lublin – nasza centrala – jest na wschodzie Polski, a ten ośrodek byłby w północnej Polsce, dodatkowo w pięknej okolicy Pojezierza Mazurskiego.

Klub Idź Pod Prąd Londyn zorganizował Dzień Prawdy o komunistycznych Chinach z udziałem dr. Envera Tohtiego, byłego chińskiego chirurga, dziennikarza Ethana Gutmanna, nominowanego do Pokojowej Nagrody Nobla w 2017 roku oraz reżyser filmu „W Imię Konfucjusza” Doris Liu. Od początku tego roku kluby Telewizji Idź Pod Prąd zorganizowały 15 takich spotkań w Polsce i za granicą. W czerwcu po raz drugi w Lublinie zorganizowaliśmy Festiwal Prawdy o Chinach z udziałem redaktor Hanny Shen, polskiej dziennikarki mieszkającej na Tajwanie. Łączyliśmy się również z amerykańskim pastorem Bobem Kraftem mieszkającym w Hongkongu, który opowiedział o stopniowej komunizacji tej byłej brytyjskiej kolonii.

Agnieszka z grupy biblijnej Kraków wyreżyserowała pierwszą w Polsce sztukę kreacjonistyczną „Na tropie stworzenia”, której premiera odbyła się podczas festiwalu teatralnego w Krakowie. Inspiracją do spektaklu było m.in. Muzeum Kreacjonizmu w Kentucky. Pomimo przeszkód ze strony katolików i ateistów udało się dwukrotnie wystawić spektakl. Łącznie obejrzało go około 300 osób.

Klub naszej telewizji w Gdyni zaprotestował przeciwko obecności chińskiego komunistycznego okrętu wojennego w polskim porcie. Choć w pikiecie brało udział tylko kilka osób, to informację o niej podali dziennikarze jednej z czołowych stacji telewizyjnych na Tajwanie. Naszą akcję komentowali też tajwańscy, hongkońscy i chińscy internauci. Dziękowali Polakom i pisali, że w ten sposób pokazujemy, że rozumiemy, czym jest komunizm i jakie są związane z nim zagrożenia.

Polecamy Wam film ze Zjazdu Klubów Idź Pod Prąd w wersji angielskiej: https://youtu.be/8dfANlvWz5c

Sprawy do modlitwy:

W związku z tym, że kończy się nam okres wynajmowania centrum kultury, gdzie robiliśmy spotkania nawet na ponad 200 osób, szukamy nowego miejsca i modlimy się o nie. Tym razem chcielibyśmy kupić jakąś nieruchomość, prosimy o modlitwę o Bożą mądrość i błogosławieństwo.

MEGACHURCH NEWSLETTER JUNE/JULY 2018

In June we continued to reap the harvest on the spiritual fields prepared by God among Poles (John 4:35). Two new church germs appeared, one of them in London. We’re already working with 20 church-planting groups. Some of them are small, with 2-3 people, but there are a few with over 10 members and in the biggest one (Gdansk-Gdynia) there are almost 30 people! We’ve baptized 45 new disciples of Christ this year. The first baptism took place in London (6 people). Pastor Paweł Chojecki along with a mission group visited 6 places where we’re planting new churches. The trip was a source of encouragement to everybody. There were Christans to whom the visit was an opportunity to praise God in prayer and singing in a large group of Christians for the first time in their lives. 12 Christians were baptized during the trip and they immediately faced ostracism and persecutions in their environment. We ask you to pray for the new soldiers of Christ so that they will stand by Jesus.

One of the couples that got saved last year have a dream to change their farm into a Christian centre able to host about 100 visitors in church camps and meetings. The couple have already started to put their dream into practice so please pray for spiritual and financial blessing for this project. The idea of such a centre fits well into the Megachurch plan as Lublin, the Megachurch centre, is in the north-east of Poland, while the centre would be in the north of Poland and, what’s more, it is situated in a beautiful Masuria Lake District.  

The Go Against the Tide club in London organized a ‘Day of Truth About China’ with Enver Tohti, a Chinese surgeon, Ethan Gutmann, an English journalist nominated for the Nobel Peace Prize in 2017 and Doris Liu, the director of the „In the Name of Confucius’ documentary. Only this year our Go Against the Tide clubs have organized 15 such events in Poland and abroad. In June we organized the second ‘Day of Truth about China’ in Lublin with Hania Shen, a journalist living in Taiwan, as a guest. We had a live online meeting with Pastor Bob Kraft from Hong Kong who told us about the gradual communization of the formerly British colony.

Agnieszka from our church-planting group in Cracow directed the first creation theatre play in Poland: ’Following Creation’. The premiere took place during a theatre festiwal in Cracow. The play was inspired by the Creation Museum in Kentucky. Despite the obstruction caused by Catholics and atheists we managed to show the play twice. It was watched by about 300 people altogether.

Our TV club in Gdynia protested against the presence of the Communist China warship in a Polish port. Although only a few people took part in the picket, the event was reported by journalists of one of the main TV stations in Taiwan. Our action was also commented by Internet users in Taiwan, Hong Kong and China. They thanked Poles saying that we had showed understanding of communism and the threat it poses.

Here’s the clip summerizing the yearly Go Against the Tide clubs meeting (with English subtitles): https://youtu.be/8dfANlvWz5c

Prayer matters:

The renting period of our culture centre in which we’ve hosted even over 200 guests is ending, and we’re praying and looking for a new venue. This time we would like to buy a real estate. Please, pray so that God gave us wisdom and His blessing.

chcielibyśmy kupić jakąś nieruchomość, prosimy o modlitwę o Bożą mądrość i błogosławieństwo.